Regulamin sprzedaży produktów cyfrowych
oraz świadczenia usług drogą elektroniczną

§1. Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa zasady zawierania przez Sprzedawcę umów z Klientem, ich warunki oraz prawa i obowiązki stron Umowy w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, a także dostawy produktów.

 2. Każdy Klient jest zobowiązany zapoznać się i zaakceptować warunki określone Regulaminem przed zawarciem Umowy ze Sprzedawcą.


§2. Definicje

Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć następująco:

 1. Sprzedawca/ Dietetyk – Ach, ta dieta Karolina Przewlekły z siedzibą w Rybniku, posługująca się numerem NIP 6423228475 oraz REGON 388281449,

 2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która korzysta z usług i funkcjonalności Strony internetowej, a w szczególności dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.

 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu na Stronie internetowej poprzez Sklep w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.

 4. Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej – osoba fizyczna dokonująca zakupu bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej (określonego w CEIDG).

 5. Strona internetowa – serwis internetowy dostępny pod adresem: dietetykiembyc.pl

 6. Sklep – sklep internetowy z funkcją platformy kursowej prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym dietetykiembyc.pl

 7. Produkt – dostępny w asortymencie Sklepu produkt cyfrowy lub usługa świadczona drogą elektroniczną będąca przedmiotem Umowy między Klientem a Sprzedawcą.

 8. Usługa dietetyczna/psychodietetyczna – usługa o charakterze indywidualnym, umożliwiająca Klientowi uzyskanie od Dietetyka porady dietetycznej/psychodietetycznej i/lub Jadłospisu i/lub innych materiałów z zakresu dietetyki/psychodietetyki. Usługa jest świadczona przez Dietetyka drogą elektroniczną, za pośrednictwem Strony Internetowej oraz Sklepu, poprzez komunikator internetowy lub drogą mailową. Szczegółowy opis usługi znajduje się w Sklepie.

 9. Jadłospis – Produkt o charakterze indywidualnym, przygotowywany na specjalne zamówienie Klienta według jego preferencji, ale na określonych zasadach (zgodny z aktualną wiedzą naukową i etyką zawodową dietetyka). Szczegółowy opis Produktu znajduje się w Sklepie.

 10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Produktów.

 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający założenie konta, złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy zawartej na odległość.

 12. Konto – konto w Sklepie, które Klient może, ale nie musi zakładać (w przypadku usług i produktów innych niż kursy, szkolenia bądź webinary w ramach platformy kursowej w Sklepie) i są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie. Konto służy również jako panel dostępu do zakupionych przez Klienta Produktów typu kurs, szkolenie bądź webinar.

 13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 14. Operator płatności – System płatności Przelewy24, dostarczany przez PayPro S.A. z siedzibą pod adresem: 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014

 15. Umowa – umowa zawarta na odległość z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (Sklep na Stronie internetowej), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 16. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.


§3. Kontakt ze Sklepem

Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: kontakt@dietetykiembyc.pl

 

§4. Zagadnienia techniczne

1.Do korzystania ze Strony internetowej, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień niezbędne są:

a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i standardową przeglądarką internetową,

b) aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail),

c) w przypadku niektórych Produktów (Usług dietetycznych/psychodietetycznych) może być wymagane posiadanie działającego mikrofonu oraz zainstalowanie dodatkowego oprogramowania lub skorzystanie z zewnętrznej aplikacji (np. Skype), o czym Sprzedawca poinformuje Klienta przed dokonaniem zakupu, umieszczając tę informację w opisie Produktu.

2. Zakazane jest podczas korzystania ze Strony Internetowej oraz Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.

3. Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne, by zapewnić Klientowi bezpieczny dostęp do usług, a w szczególności środki uniemożliwiające dostęp i modyfikację danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

4. Sprzedawcy przysługuje prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Strony internetowej, niezbędnej dla planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania.

5. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Strony internetowej spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Strony internetowej z infrastrukturą techniczną Klienta.

6. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Klient powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu, które zauważy.

7. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Klient może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@dietetykiembyc.pl W reklamacji Klient powinien podać imię i nazwisko, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.


§5. Usługi świadczone drogą elektroniczną

1.Sprzedawca za pomocą Strony internetowej i Sklepu świadczy usługi drogą elektroniczną.

2. Dostępne są m.in. następujące nieodpłatne usługi elektroniczne:

a) umożliwienie Klientowi przeglądania treści na Stronie Internetowej oraz asortymentu w Sklepie,

b) umożliwienie Klientowi złożenia Zamówienia w Sklepie bez utworzenia Konta (nie dotyczy niektórych Produktów, tj. np. kursów online, bądź dostępów do nagrań webinarów)

c) utworzenie i prowadzenie Konta w Sklepie,

d) zapisanie się do newslettera.

3. Umowa o prowadzenie Konta w Sklepie oraz Umowa o wysyłkę newslettera są zawierane na czas nieokreślony i mogą zostać wypowiedziana w każdej chwili ze skutkiem natychmiastowym. Umowę o prowadzenie Konta w Sklepie można rozwiązać, usuwając Konto – wówczas Klient bezpowrotnie straci dostęp do zakupionych Produktów elektronicznych typu kurs, szkolenie bądź webinar, które były powiązane z usuwanym Kontem, o ile takiego zakupu dokonał. Umowę o wysyłkę newslettera można rozwiązać poprzez wypisanie się z niego wg instrukcji zawartej w każdym newsletterze lub wysyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy na adres email podany w §3 Regulaminu.

4. Sprzedawca za pośrednictwem Strony internetowej udostępnia również odpłatne Produkty, będące usługami świadczonymi drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5. Szczegółowe opisy Produktów oraz ich zakres, szczególne warunki uczestnictwa, jeśli są wymagane, okresy obowiązywania abonamentu oraz ceny znajdują się na Stronie internetowej oraz w Sklepie w opisach każdego z Produktów.

§6. Treści cyfrowe

 1. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu umożliwia, poprzez złożenie zamówienia zgodnie z §10, zawarcie umowy na odległość, której przedmiotem jest dostęp do treści cyfrowych niezapisanych na materialnym nośniku. To oznacza, że treści te są udostępniane jako pliki elektroniczne do odtworzenia lub pobrania, w zależności od wybranego przez Klienta Produktu. Szczegółowe opisy i funkcjonalność Produktów zawarte są na Stronie internetowej.

 2. W przypadku Produktów, do których dostęp jest przyznawany na czas ograniczony, Sprzedawca świadczy usługę, zapewniając Klientowi dostęp do treści cyfrowych, przez czas wskazany w opisie Produktu.

 3. Nieobecność Klienta w potwierdzonym terminie usługi dostępu do treści cyfrowych nie uprawnia Klienta do nieopłacenia Zamówienia ani do zwrotu płatności, jeśli jej wcześniej dokonał. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą korzystającym z ochrony konsumenckiej, skutecznie odstąpił od Umowy lub gdy doszło do skutecznego rozwiązania Umowy.

 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje losowe po stronie Klienta, niezależne od Sprzedawcy, które uniemożliwiły korzystanie z treści cyfrowych, do których wykupił dostęp.
 1. Realizacja zamówienia obejmującego produkt elektroniczny następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Klienta w Formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego produktu elektronicznego. W przypadku Produktów typu kurs, szkolenie bądź webinar dostęp nadawany jest tylko i wyłącznie przez Konto.

 2. Z chwilą wysyłki wiadomości (bądź utworzenia Konta z dostępem do zakupionego nagrania webinaru lub innej treści tego typu), o której mowa w ust. 5 powyżej, treści cyfrowe objęte przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone w całości Klientowi.

§7. Prawa autorskie

 1. Treści cyfrowe dostępne na Stronie internetowej, a w szczególności materiały wchodzące w skład Produktów, są utworami i są objęte ochroną prawa autorskiego, a prawa te przysługują Sprzedawcy lub osobom z nim współpracującym, a które udzieliły Sprzedawcy odpowiednich licencji lub przekazały mu majątkowe prawa autorskie.

 2. Klient może korzystać z zakupionych Produktów oraz innych treści dostępnych na Stronie internetowej na zasadzie dozwolonego użytku prywatnego. To oznacza, że Klient oraz użytkownicy Strony internetowej mogą z nich korzystać tylko i wyłącznie na własne potrzeby. Zabronione jest przesyłanie zakupionych Produktów osobom trzecim. Wyklucza to również komercyjne wykorzystanie ww. treści przez Klienta oraz innych użytkowników, o ile opis Produktu wyraźnie nie stanowi inaczej.

 3. Ponadto Klient jest świadomy, że Usługi dietetyczne/psychodietetyczne świadczone na rzecz Klienta mają charakter indywidualny, a ich treść oraz zakres są dobierane bezpośrednio na potrzeby konkretnego Klienta, dla którego są przeznaczone. Stosowanie tych samych zaleceń dietetycznych/psychodietetycznych przez osoby trzecie bez konsultacji z Dietetykiem może spowodować brak oczekiwanych rezultatów bądź negatywne skutki dla ich zdrowia. Przekazanie przez Klienta indywidualnie przygotowanego dla niego Jadłospisu lub innych materiałów osobom trzecim jest uznawane za złamanie praw autorskich.

 4. Klient zainteresowany komercyjnym wykorzystaniem ww. treści powinien skontaktować się ze Sprzedawcą i podjąć indywidualne negocjacje.

 5. Nieuprawnione rozpowszechnianie ww. treści skutkować może odpowiedzialnością cywilną i karną.

 

§8. Usługi dietetyczne/psychodietetyczne

 1. Szczegółowe opisy Usług znajdują się na Stronie internetowej.

 2. Usługi dietetyczne/psychodietetyczne świadczone są jedynie na rzecz osób pełnoletnich.

 3. Wszystkie informacje, które Dietetyk uzyskuje w trakcie świadczenia Usług dla Klienta, objęte są tajemnicą bezterminowo i nie są przekazywane osobom trzecim.

 4. Jadłospisy i/lub inne materiały w ramach Usług dietetycznych/psychodietetycznych są tworzone pod aktualny stan zdrowia, zapotrzebowanie i obrany cel terapeutyczny danego Klienta – nie powinny być stosowane permanentnie przez dłuższy okres czasu bez skonsultowania tego z Dietetykiem, ani nie powinny być przekazywane do użytku lub wglądu osobom trzecim.

 5. Klient jest również świadomy, że zatajanie informacji bądź podanie nieprawdziwych informacji na temat swojego stanu zdrowia, stylu życia, przyjmowanych leków czy suplementów może negatywnie wpłynąć na przebieg współpracy w ramach Usług dietetycznych/psychodietetycznych. Dietetyk nie ponosi za to odpowiedzialności.

 6. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Usługi świadczone przez Dietetyka nie dają gwarancji odniesienia skutku oczekiwanego przez Klienta ze względu na niemożność przewidzenia pewnych mechanizmów zachodzących w organizmie człowieka oraz na występowanie wielu zmiennych czynników dotyczących trybu życia Klienta. Dietetyk nie bierze odpowiedzialności za ewentualne negatywne skutki stosowania się bądź nieodpowiedniego lub wybiórczego stosowania się do otrzymanych zaleceń.

 7. Klient jest świadomy, że Usługi świadczone przez Dietetyka funkcjonują na zasadzie umowy starannego działania.

 8. Nieobecność Klienta lub delegowanego przez niego uczestnika w potwierdzonym terminie Usługi dietetycznej nie uprawnia Klienta do nieopłacenia Zamówienia ani do zwrotu płatności, jeśli jej wcześniej dokonał. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą korzystającym z ochrony konsumenckiej, skutecznie odstąpił od Umowy lub gdy doszło do skutecznego rozwiązania Umowy.

 9. Dietetyk ma prawo odmówić wykonania Usługi dietetycznej/psychodietetycznej szczególnie w sytuacji, gdy:
  a) według jego opinii wykracza poza jego wiedzę i zakres kompetencji;
  b) Klient narzuca postępowanie według swoich preferencji, ale niezgodne z aktualną wiedzą naukową i/lub jego wykonanie w opinii Dietetyka wykracza poza etykę zawodową,
  c) ma wątpliwości co do stanu zdrowia Klienta;
  d) ma wątpliwości co do pełnoletności Klienta,

Wówczas Sprzedawca poinformuje o odmowie wykonania Usługi dietetycznej/psychodietetycznej, jak również dokona zwrotu całości wpłaty, jeżeli Klient jej dokonał.

 1. Szczególne warunki regulujące współpracę między Dietetykiem a Klientem w ramach Usług dietetycznych/psychodietetycznych są omawiane po nawiązaniu kontaktu bezpośredniego.
 1. Akceptując Regulamin Klient:

a) wyraża zgodę na zawarcie umowy o świadczenie na jego rzecz Usługi dietetycznej/psychodietetycznej;

b) oświadcza, że udzieli wyczerpujących i prawdziwych informacji oraz nie zatai istotnych informacji, szczególnie co do stanu swojego zdrowia oraz nawyków żywieniowych;

c) przyjmuje do wiadomości, że przygotowane dla niego Jadłospis i/lub inne materiały opierają się na aktualnej wiedzy naukowej, jednakże ze względu na niemożność przewidzenia pewnych mechanizmów zachodzących w organizmie człowieka oraz na występowanie wielu zmiennych czynników dotyczących trybu życia Klienta, Dietetyk nie gwarantuje osiągnięcia przez Klienta zamierzonych efektów;

d) oświadcza, że nie będzie rozpowszechniał wszelkich dokumentów, materiałów czy Jadłospisu przygotowanych w ramach Usług dietetycznych/psychodietetycznych oraz zobowiązuje się do poszanowania prawa autorskiego.

 

§9. Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.

 2. W celu założenia Konta w Sklepie, należy oznaczyć odpowiedni checkbox w Formularzu zamówienia. Konto zakłada się automatycznie, jeśli w Zamówieniu znajduje się przynajmniej jeden Produkt typu webinar lub kurs online.

 3. Logowanie na Konto odbywa się tutaj: https://dietetykiembyc.pl/moje-konto/

 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w §3. W przypadku gdy Klient wykupił dostęp do Produktów typu webinar lub kurs online, w momencie usunięcia Konta utraci do nich dostęp bez możliwości uzyskania zwrotu pieniędzy. 

§10. Zasady składania Zamówienia i płatności

 1. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę, we wszystkie dni roku.

 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.

 3. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z instrukcją zawartą w §9 Regulaminu, albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta (w przypadku Produktów innych niż kursy online, szkolenia lub dostępy do nagrań webinarów).

 4. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez dodanie wybranego Produktu do Koszyka, a następnie wypełnienie Formularza zamówienia. W Formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Klient powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą.

 5. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie Klient zostanie przekierowany do bramki płatności Przelewy24, zgodnie z wybraną metodą płatności. Po skutecznym dokonaniu płatności (jest możliwe tylko w polskiej walucie), Klient zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia. Z tą chwilą umowę uważa się za zawartą pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Potwierdzenie zawarcia umowy zostanie przesłane Klientowi na adres e-mail podany w Formularzu zamówienia.

 6. Za problemy występujące po stronie Operatora Płatności Sprzedawca nie odpowiada w sposób bezpośredni.

 7. Płatność on-line dokonywana jest bezpośrednio na stronie Operatora Płatności i jest jedyną możliwością finalizacji transakcji.

 8. W zależności od przedmiotu zamówienia, między Klientem a Sprzedawcą może zostać zawarta umowa określonego rodzaju:
  a) W przypadku produktów elektronicznych – umowa o dostarczenie treści cyfrowych,
  b) W przypadku usług dietetycznych i psychodietetycznych – umowa o świadczenie usług.

 9. W Formularzu zamówienia Klient musi podać prawdziwe dane osobowe. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Klient podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy, co do ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. Wówczas Klientowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W sytuacji braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Klientem, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.

 10. Klient oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w Formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 9 powyżej.

 11. Klient zawierając Umowę ze Sprzedawcą, wyraża zgodę na przesyłanie faktur oraz ich korekt drogą elektroniczną na adres email podany w Formularzu zamówienia

 

§11. Ceny oraz oferowane metody dostawy

 1. Ceny za Produkty są określone w opisach Produktów dostępnych w Sklepie.

 2. Wszystkie ceny w Sklepie są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto.

 3. Wiążąca dla stron umowy jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia Zamówienia przez Klienta zgodnie z procedurą opisaną w §10 Regulaminu.

 4. Na całkowitą kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt, o której Klient jest informowany w Sklepie w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli przystąpienia do umowy sprzedaży.

 5. Metoda dostawy zamówionego Produktu w przypadku Produktów polegających na dostarczeniu treści cyfrowych to przesyłka drogą elektroniczną, na podany w zamówieniu adres e-mail, po dokonaniu płatności przez Klienta. W przypadku Usług dietetycznych/psychodietetycznych na adres mailowy zostaną wysłane dalsze instrukcje i informacje (np. co do ustalenia terminów) do 2 dni roboczych, licząc od dnia następującego po dokonaniu płatności przez Klienta.

 6. Jeśli po poprawnym dokonaniu płatności Klient nie otrzymał żadnej wiadomości e-mail ze stosowaną treścią w kontekście wybranego Produktu, w celu rozwiązania problemu należy skontaktować się ze Sprzedawcą pod adres kontakt@dietetykiembyc.pl

 7. Z zakupem Produktu elektronicznego nie wiążą się żadne koszty dostawy.

 

§12. Termin realizacji

 1. W przypadku wykupienia Usługi dietetycznej/psychodietetycznej, w ciągu 2 dni roboczych, licząc od dnia następującego po tym, w którym usługa została prawidłowo opłacona, Dietetyk skontaktuje się z Klientem przy użyciu adresu e-mail podanego przez Klienta w Formularzu zamówienia, w celu ustalenia dalszych szczegółów realizacji usługi. Dietetyk nie odpowiada za niedotrzymanie postanowień tego punktu w przypadku błędnego padania adresu e-mail przez Klienta.

 2. Bez wcześniejszej przedpłaty (wykupienia wybranej Usługi przez Sklep) istnieje możliwość rezerwacji terminu spotkania jedynie z wyprzedzeniem od 8 do 28 dni, jednak w przypadku, gdy na 7 dni przed wybranym terminem, płatność za Usługę nie wpłynie, rezerwacja zostaje automatycznie odwołana.

 3. Czas oczekiwania na dostarczenie Jadłospisu, to maksymalnie 10 dni roboczych, licząc od dnia następującego po tym, w którym Klient dostarczył Dietetykowi wszelkie wymagane dokumenty i informacje potrzebne do realizacji Umowy, o ile w opisie Produktu w Sklepie nie została umieszczona inna informacja Czas ten może ulec zmianie po indywidualnych ustaleniach między Klientem a Dietetykiem.

 4. Za niewykorzystane świadczenia dostępne w ramach Usług dietetycznych/psychodietetycznych (szczególnie w pakietach), które szczegółowo opisane są w Sklepie, w okresie trwania Umowy, nie przysługuje Klientowi zwrot kosztów.

 5. Po upływie 28 dni kalendarzowych od dnia następującego po tym, w którym Klient dokonał płatności za Usługę dietetyczną/psychodietetyczną, a nie rozpoczął korzystania z niej, Klientowi nie przysługuje zwrot kosztów, a Usługa przepada. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą korzystającym z ochrony konsumenckiej, skutecznie odstąpił od Umowy lub gdy doszło do skutecznego rozwiązania Umowy.
 1. Nie istnieje możliwość zawieszenia realizacji wybranego pakietu po jego rozpoczęciu.

 

§13. Odpowiedzialność za wady i reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.

 2. Klient ma prawo złożyć reklamację z tytułu rękojmi.

 3. Klient składa reklamację drogą mailową na adres podany w §3 Regulaminu.

 4. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Klienta, opis, czego dotyczy reklamacja oraz żądania z nią związane. W przypadku niekompletnych informacji Sprzedawca wezwie Klienta do ich uzupełnienia w terminie 14 dni od otrzymania wezwania z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków we wskazanym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.

 5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Klienta reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

 6. Brak odpowiedzi Sprzedawcy w ww. terminie na złożoną prawidłowo reklamację, oznacza uznanie reklamacji przez Sprzedającego.

 7. W przypadku, gdy Klient nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą korzystającym z ochrony konsumenckiej, zostaje wyłączona odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne rzeczy (na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego).

 8. Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje związane z podaniem przez Klienta niepełnych lub błędnych informacji o stanie zdrowia, zatajenia istotnych faktów, bądź nieprzedstawienia wszystkich wymaganych dokumentów i/lub wyników badań. Dietetyk nie bierze odpowiedzialności za ewentualne negatywne skutki stosowania się bądź nieodpowiedniego lub wybiórczego stosowania się do otrzymanych zaleceń.

 9. Usługa dietetyczna/psychodietetyczna nie stanowi udzielenia pomocy, porady lub opinii lekarskiej, ani orzeczenia o stanie zdrowia w rozumieniu Ustawy o Zawodzie Lekarza. Usługa dietetyczna/psychodietetyczna nie stanowi także działalności leczniczej ani świadczenia zdrowotnego w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Działalności Leczniczej. Usługa dietetyczna/psychodietetyczna ma charakter informacyjny i edukacyjny oraz ma na celu promocję zdrowego stylu życia.

 10. Usługa dietetyczna/psychodietetyczna nie zastępuje bezpośredniej wizyty u lekarza. Jeżeli istnieją wątpliwości co do stanu zdrowia oraz ewentualnych przeciwwskazań do stosowania określonych zaleceń dietetycznych/psychodietetycznych, na którymkolwiek z etapów należy zasięgnąć opinii lekarza.


§14. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient, będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą korzystającym z ochrony konsumenckiej, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni. W przypadku Produktów polegających na dostarczeniu treści cyfrowych lub świadczeniu usług drogą elektroniczną termin jest liczony od dnia zawarcia umowy.

 2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument lub Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do:

a) Umowy o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał usługę za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy korzystającego z ochrony konsumenckiej, a wcześniej poinformował go o tym, że tym samym utraci on prawo odstąpienia od umowy;

b) Umowy o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy korzystającego z ochrony konsumenckiej przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

c) Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje również, w odniesieniu do produktów przygotowywanych na specjalne zamówienie Konsumenta oraz według osobistych preferencji.

4. W celu odstąpienia od umowy, która nie obejmuje sytuacji wymienionych w poprzednim punkcie, Konsument lub Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej powinien poinformować Sprzedawcę o zamiarze odstąpienia od umowy w drodze oświadczenia woli w formie pisma wysłanego pocztą elektroniczną na adres podany w §3 Regulaminu.

5. Konsument lub Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej może skorzystać w tym celu z poniższego wzoru. Nie jest to jednak obowiązkowe.
Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy zawartej ze Sprzedawcą.
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):
Imię i nazwisko:
Adres:
Nr rachunku bankowego

6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę korzystającego z ochrony konsumenckiej. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

§15. Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów konsumenckich

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na odległość na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

 2. W sytuacji, gdy podjęte postępowanie mediacyjne nie przyniosło skutku, a Klient nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą korzystającym z ochrony konsumenckiej, sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z taką umową jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 3. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,

c) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

4. Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

5. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl

 

§16. Dane osobowe i pliki Cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://dietetykiembyc.pl/polityka-prywatnosci/

 

§17. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane przez Sprzedawcę zawierane są w języku polskim.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Zmiany nie dotyczą umów zawartych przed wprowadzeniem zmian w Regulaminie.

 3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; Prawa przedsiębiorców; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy Prawa konsumenta, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

 5. Regulamin ma zastosowanie do umów zawartych od dnia 26.07.2022 r.